اطلاعیه مالیاتی

درباره تغییرات جدید در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی و دستور العمل مالیاتی در اجرای مقررات بند (د) ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

در اجرای مقررات بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده 5 آئین نامه اصلاحی تبصره 4 ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی،تغییراتی در محتوای اطلاعات مندرج در فرم گزارش حسابرسی مالیاتی و منضم به دستور العمل حسابرسی مالیاتی در تاریخ 21 شهریور 1391 از سوی سازمان امور مالیاتی صورت قرار گرفته و موضوع طی بخشنامه شماره 12398/200 به ادارات کل امور مالیاتی ، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ابلاغ گردیده و به این ترتیب بخشنامه اخیر جایگزین بخشنامه های شماره 35072/3664/211 مورخ 18 شهریور 1381 و 56358/200 مورخ 11 شهریور 1388 گردیده است.

موضوعات قابل توجه در دستورالعمل جدید حسابرس مالیاتی به اجمال به شرح زیر می باشد:

الف- معرفی عنوان "حسابرس مالیاتی" ( منظور سازمان حسابرسی ،حسابداران رسمی یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی می باشد).

ب- تاکید خاص بر تهیه و ارائه دستورالعمل وفق فرم جدید گزارشگری مالیاتی با توجه ویژه به ارائه پاسخهای دقیق و روشن به سوالات مندرج در فرم مذکور .

ج- نحوه برخورد با موارد سکوت و ابهام.

مراجعه به سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین ، چنانچه قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد. این قوانین حسب مورد،بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی ،آراء هیات عمومی شورایعالی مالیاتی و استانداردهای حسابداری خواهد بود.

د- هرگاه حسابرس مالیاتی به موارد ایرادی اعم از آیین نامه تحریر دفاتر یا دیگر موازین قانونی برخورد نماید، آنگاه:

- در صورتیکه ایراد به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید ،حسابرس مالیاتی بایستی ضمن درج موارد ایراد در گزارش و در صورت امکان تعیین درآمد مشمول ،نسبت به اتمام ماموریتهای قانونی محوله اهتمام ورزد.

- در غیر اینصورت ، حسابرس مالیاتی بایستی موضوع را به طور کتبی و با ذکر دلایل و اظهارنظر نسبت به عدم کفایت اسناد و مدارک و دفاتر قانونی ، به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. در اینصورت حسابدار رسمی تکلیفی به تهیه و تنظیم گزارش حسابرس مالیاتی نخواهد داشت.

ه- استعلام از مودی یا مراجعه به مودی طبق قانون و مقررات موضوعه در صورت عدم پاسخ حسابرس مالیاتی به سوالات و ابهامات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط ظرف مهلت مقرر یک ماهه.

و-تسلیم یک نسخه از قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی از سوی مودی.

ز- چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذیربط و توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی باشد،رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس ، استعلام خواهد نمود.همچنین چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرس مالیاتی،نیاز به توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی باشد،رئیس اداره امور مالیاتی به شرح فوق مجاز به استعلام موارد از حسابرس مالیاتی خواهد بود.در چنین مواردی حسابرس مالیاتی مکلف به ارائه پاسخ کافی ظرف مهلت یکماه از تاریخ دریافت استعلام خواهد بود.

ک-تاکید بر تکلیف حسابرس مالیاتی بر حفظ و بایگانی پرونده های جاری و دائمی مالیاتی.

ل-استفاده از یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش ،در صورتیکه تشریح مواردی خاص در فرم گزارشگری مالیاتی پیش بینی نشده یا درج آن در قسمتهای مورد نظر در فرم مزبورمیسر نباشد.

همچنین عمده تغییرات در فرم گزارش مالیاتی به شرح زیر میباشد:

1-        درج اطلاعات مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع عمومی.

2-        ذکر موارد ایراد و عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر و موازین قانونی در تحریر و نگهداری دفاتر قانونی که به نظر حسابرس خللی به اعتبار دفاتر قانونی و تعیین درآمد مشمول مالیات وارد نمی نماید و همچنین دلایل عدم ایجاد خلل در رسیدگی مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات.

 3-        تفکیک جرایم موضوع مفاد مواد 197و 199 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمتهای هفتم و هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی.

4-        ارائه فهرست صادرات و ما به ازاء دریافتی در قسمت دوازدهم گزارش حسابرسی مالیاتی .

5-        ارائه جزئیات داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده بر اساس بهای تمام شده تاریخی و تجدید ارزیابی و اظهارنظر در رابطه با داراییهای تجدید ارزیابی شده و در اجرای مقررات جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور یا قوانین بودجه سالهای آتی از جمله بند (39) قانون بودجه سال 1391 در قسمت هفدهم گزارش حسابرس مالیاتی.

 با عنایت به الزامات قانونی فوق، مودیان مالیاتی قانوناً موظف می باشند که اطلاعات، مدارک و مستندات لازم و ضروری را جهت رسیدگی مالیاتی، طی موعد قانونی و در حین حسابرسی مالیاتی، در اختیار حسابرس مالیاتی قرار دهند.

در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات و یا توضیحات بیشتر ، خواهشمند است با موسسه حسابرسی مختار و همکاران و با شماره 88909718 تماس حاصل فرمائید.

دریافت فایل