مجوز آموزش دانشجويان ACCA به موسسه اعطا شد

گروه حسابرسي مختار و همكاران در ليست موسسات پذيرفته شده براي آموزش دانشجويان ACCAقرار گرفت. در جلسه اي كه با حضور نمايندگان انجمن حسابداران رسمي و خبره انگلستان (The Association Of Chartered Certified Accountants - ACCA) در دفتر مركزي گروه حسابرسي مختار و همكاران برگزار شد گواهينامه پذيرش موسسه حسابرسي ياد شده جزء موسسات پذيرفته شده و مقبول براي آموزش و كارآموزي دانشجويان ACCA به آقايان دكتر بهرام غيايي و حسين حسني به عنوان شركا و نمايندگان موسسه اعطا شد.

اين مهم به نوبه خود و از نظر اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و جامعه حرفه اي ايراني مي تواند امري بسيار ارزشمند تلقي شود. يادآور مي شود: انجمن حسابداران رسمي و خبره انگلستان (ACCA) با دارا بودن بيش از 493500 عضو و دانشجوي فعال در 170 كشور جهان از طريق 82 مركز فعال در كشورهاي مختلف، به عنوان بزرگ ترين تشكل حرفه حسابداري و حسابرسي شناخته شده كه در اين رهگذر به اشاعه و تعليم دانش و مهارت هاي حرفه اي مي پردازند. تحت چنين شرايطي، عضويت اين موسسه در اين انجمن سبب مي شود كه ضمن حفظ اعتبار و اعتلاي شهرت گروه، ترويج دانش از طريق اينگونه همبستگي هاي حرفه اي و ارتباط با موسسات و انجمن هاي حرفه اي بين المللي توسعه يافته و كمبودهاي فني و آموزشي و تخصصي موجود در كشورها با گسترش ارتباطات بين المللي و از طريق و با كمك معتبرترين انجمن هاي حرفه اي مرتفع شود.