مجوز آموزش دانشجويان ACCA به موسسه اعطا شد

گروه حسابرسي مختار و همكاران در ليست موسسات پذيرفته شده براي آموزش دانشجويان ACCAقرار گرفت. در جلسه اي كه با حضور نمايندگان انجمن حسابداران رسمي و خبره انگلستان (The Association Of Chartered Certified Accountants - ACCA) در دفتر مركزي گروه حسابرسي مختار و همكاران برگزار شد گواهينامه پذيرش موسسه حسابرسي ياد شده جزء موسسات پذيرفته شده و مقبول براي آموزش و كارآموزي دانشجويان ACCA به آقايان دكتر بهرام غيايي و حسين حسني به عنوان شركا و نمايندگان موسسه اعطا شد.

اين مهم به نوبه خود و از نظر اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و جامعه حرفه اي ايراني مي تواند امري بسيار ارزشمند تلقي شود. يادآور مي شود: انجمن حسابداران رسمي و خبره انگلستان (ACCA) با دارا بودن بيش از 493500 عضو و دانشجوي فعال در 170 كشور جهان از طريق 82 مركز فعال در كشورهاي مختلف، به عنوان بزرگ ترين تشكل حرفه حسابداري و حسابرسي شناخته شده كه در اين رهگذر به اشاعه و تعليم دانش و مهارت هاي حرفه اي مي پردازند. تحت چنين شرايطي، عضويت اين موسسه در اين انجمن سبب مي شود كه ضمن حفظ اعتبار و اعتلاي شهرت گروه، ترويج دانش از طريق اينگونه همبستگي هاي حرفه اي و ارتباط با موسسات و انجمن هاي حرفه اي بين المللي توسعه يافته و كمبودهاي فني و آموزشي و تخصصي موجود در كشورها با گسترش ارتباطات بين المللي و از طريق و با كمك معتبرترين انجمن هاي حرفه اي مرتفع شود.

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.